CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ

NHA TRANG TRẺ

Số:……../TB-NNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Nha Trang, ngày …… tháng …… năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh thời gian biểu diễn của show diễn Ducashow – Du ca Đất Việt

vào Thứ năm - ngày 26/12/2019)

Kính gửi: Quý khách hàng & Quý đối tác

Trước hết, Ban lãnh đạo Nhà hát Legend trực thuộc Công ty Cổ phần Giải trí Nha Trang Trẻ xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Quý khách hàng, Quý đối tác trong thời gian qua. Vinh dự nhận được sự yêu mến của đông đảo Quý khách hàng, cũng như mong muốn mang đến dịch vụ chất lượng tốt nhất, nay Công ty Cổ phần Giải trí Nha Trang Trẻ xin trân trọng thông báo:

Thứ năm ngày 26/12/2019 Show diễn nghệ thuật Ducashow – Du ca Đất Việt được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Giải trí Nha Trang Trẻ sẽ điều chỉnh thời gian biểu diễn từ 19h30 sang biểu diễn lúc 17h00 cùng ngày.

Lý do: Công ty tổ chức tiệc tri ân khách hàng cuối năm.

Ngày 27/12/2019, diễn Ducashow – Du ca Đất Việt vẫn biểu diễn vào khung thời gian 19h30 như bình thường. Kính mong sự ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác.

Vì vậy Công ty Cổ phần Giải trí Nha Trang Trẻ xin thông báo để Quý khách hàng, Quý đối tác nắm được thông tin.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý Khách hàng, Quý đối tác

- Ban GĐ (Để báo cáo)

- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

LÊ KIM NHỰT