Đặt vé

DUCASHOW - Du Ca Đất Việt

Chọn suất diễn

Tháng 09
19:30
Thứ 6
20
357 ghế trống
Tháng 09
19:30
Thứ 7
21
533 ghế trống
Tháng 09
19:30
CN
22
519 ghế trống
Tháng 09
19:30
Thứ 2
23
551 ghế trống
Tháng 09
19:30
Thứ 4
25
551 ghế trống
Tháng 09
19:30
Thứ 5
26
553 ghế trống
Tháng 09
19:30
Thứ 6
27
553 ghế trống
Tháng 09
19:30
Thứ 7
28
549 ghế trống
Tháng 09
19:30
CN
29
545 ghế trống
Tháng 09
19:30
Thứ 2
30
548 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 3
01
550 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 4
02
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 5
03
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 6
04
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 7
05
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
CN
06
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 2
07
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 3
08
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 4
09
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 5
10
551 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 6
11
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 7
12
515 ghế trống
Tháng 10
19:30
CN
13
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 2
14
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 3
15
549 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 4
16
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 5
17
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 6
18
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 7
19
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
CN
20
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 2
21
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 3
22
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 4
23
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 5
24
547 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 6
25
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 7
26
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
CN
27
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 2
28
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 3
29
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 4
30
553 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 5
31
552 ghế trống