Đặt vé

DUCASHOW - Du Ca Đất Việt

Chọn suất diễn

Tháng 02
19:30
Thứ 5
27
469 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 6
28
551 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 7
29
551 ghế trống
Tháng 03
19:30
CN
01
551 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 2
02
551 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 3
03
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 4
04
551 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 5
05
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 6
06
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 7
07
550 ghế trống
Tháng 03
19:30
CN
08
550 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 2
09
549 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 3
10
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 4
11
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 5
12
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 6
13
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 7
14
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
CN
15
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 2
16
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 3
17
550 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 4
18
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 5
19
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 6
20
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 7
21
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
CN
22
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 2
23
551 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 3
24
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 4
25
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 5
26
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 6
27
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 7
28
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
CN
29
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 2
30
553 ghế trống
Tháng 03
19:30
Thứ 3
31
553 ghế trống