Đặt vé

DUCASHOW - Du Ca Đất Việt

Chọn suất diễn

Tháng 11
19:30
Thứ 4
13
509 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 5
14
505 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 6
15
499 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 7
16
509 ghế trống
Tháng 11
19:30
CN
17
536 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 2
18
542 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 3
19
550 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 4
20
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 5
21
534 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 6
22
533 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 7
23
550 ghế trống
Tháng 11
19:30
CN
24
532 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 2
25
551 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 3
26
551 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 4
27
539 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 5
28
551 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 6
29
551 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 7
30
546 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
01
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
02
549 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
03
551 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 4
04
549 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 5
05
548 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 6
06
550 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 7
07
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
08
548 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
09
547 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
10
552 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 4
11
552 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 5
12
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 6
13
550 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 7
14
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
15
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
16
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
17
552 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 4
18
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 5
19
547 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 6
20
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 7
21
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
22
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
23
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
24
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 4
25
551 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 5
26
546 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 6
27
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 7
28
539 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
29
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
30
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
31
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 4
01
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 5
02
552 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 6
03
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 7
04
553 ghế trống