Đặt vé

DUCASHOW - Du Ca Đất Việt

Chọn suất diễn

Tháng 12
19:30
Thứ 7
14
367 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
15
400 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
16
481 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
17
460 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 4
18
496 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 5
19
509 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 6
20
531 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 7
21
483 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
22
537 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
23
529 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
24
535 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 4
25
545 ghế trống
Tháng 12
17:00
Thứ 5
26
535 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 6
27
541 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 7
28
530 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
29
533 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
30
527 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
31
520 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 4
01
542 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 5
02
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 6
03
551 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 7
04
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
CN
05
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 2
06
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 3
07
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 4
08
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 5
09
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 6
10
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 7
11
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
CN
12
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 2
13
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 3
14
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 4
15
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 5
16
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 6
17
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 7
18
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
CN
19
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 2
20
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 3
21
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 4
22
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 5
23
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 6
24
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 7
25
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
CN
26
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 2
27
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 3
28
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 4
29
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 5
30
553 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 6
31
553 ghế trống