Đặt vé

DUCASHOW - Du Ca Đất Việt

Chọn suất diễn

Tháng 01
19:30
CN
26
240 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 2
27
400 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 3
28
420 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 4
29
503 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 5
30
496 ghế trống
Tháng 01
19:30
Thứ 6
31
494 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 7
01
521 ghế trống
Tháng 02
19:30
CN
02
511 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 2
03
522 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 3
04
547 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 4
05
547 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 5
06
523 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 6
07
530 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 7
08
520 ghế trống
Tháng 02
19:30
CN
09
550 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 2
10
528 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 3
11
541 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 4
12
553 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 5
13
547 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 6
14
553 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 7
15
538 ghế trống
Tháng 02
19:30
CN
16
535 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 2
17
547 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 3
18
537 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 4
19
538 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 5
20
527 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 6
21
553 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 7
22
538 ghế trống
Tháng 02
19:30
CN
23
545 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 2
24
546 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 3
25
553 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 4
26
545 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 5
27
551 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 6
28
547 ghế trống
Tháng 02
19:30
Thứ 7
29
553 ghế trống