Đặt vé

DUCASHOW - Du Ca Đất Việt

Chọn suất diễn

Tháng 10
19:30
Thứ 3
22
424 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 4
23
518 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 5
24
533 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 6
25
540 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 7
26
537 ghế trống
Tháng 10
19:30
CN
27
540 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 2
28
542 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 3
29
549 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 4
30
547 ghế trống
Tháng 10
19:30
Thứ 5
31
535 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 6
01
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 7
02
539 ghế trống
Tháng 11
19:30
CN
03
550 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 2
04
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 3
05
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 4
06
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 5
07
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 6
08
551 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 7
09
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
CN
10
529 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 2
11
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 3
12
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 4
13
552 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 5
14
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 6
15
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 7
16
522 ghế trống
Tháng 11
19:30
CN
17
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 2
18
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 5
21
542 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 7
23
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
CN
24
550 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 2
25
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 3
26
552 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 4
27
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 5
28
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 6
29
553 ghế trống
Tháng 11
19:30
Thứ 7
30
546 ghế trống
Tháng 12
19:30
CN
01
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 2
02
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 3
03
551 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 4
04
553 ghế trống
Tháng 12
19:30
Thứ 5
05
550 ghế trống